Μετά το υπ` αρ. Φ.430/81/328499/16-11-2018 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
? Η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2019 έως και 1-4-2019 μέσω της αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από τις εξωτερικές εφαρμογές του συστήματος «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ».
? Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ (ανεξάρτητα με τη δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων) πρέπει να έχουν μαζί τους, απαραίτητα, καθόσον η αναγραφή των στοιχείων ΑΔΤ- ΑΦΜ- ΑΜΚΑ, στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική:
? Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο ή εφόσον στερούνται αυτών Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
? Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
? Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr
? Επιπλέον, για την ταχύτερη και πληρέστερη επικοινωνία, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.
? Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.
? Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέσα στην προθεσμία απογραφής, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.
? Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής, η εκπρόθεσμη απογραφή και η δήλωση ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
? Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων στη σχετική ΚΥΑ αρ. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9-12-2013 (ΦΕΚ 3176/Β?/13-12-2013), σύμφωνα με την οποία τα ΚΕΠ:
? Αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεών τους τις ημερομηνίες απογραφής, που τους κοινοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
? Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής και τα αποστέλλουν εντός δεκαημέρου, συγκεντρωτικά, μαζί με τις τυχόν συνυποβληθείσες από τους στρατευσίμους ιατρικές γνωματεύσεις-βεβαιώσεις, στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
? Δεν εκδίδουν αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
? Σημειώνεται ότι οι κωδικοί για την πρόσβαση στην εφαρμογή είναι οι ίδιοι με αυτούς που κάθε χρήστης χρησιμοποίησε για την απογραφή στρατευσίμων 2020.
? Για προβλήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ηλεκτρονική εφαρμογή της Απογραφής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας στα τηλέφωνα: 2131501853, 2131501856, 2131501857, 2131501862).
? Επίσης, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για ενημέρωση δική σας είτε των στρατευσίμων μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στοιχεία των οποίων βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην επιλογή «Επικοινωνία».
? Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΕΘΑ σχετικά με την υποχρέωση των στρατευσίμων που προσέρχονται στα ΚΕΠ προκειμένου να διακόψουν την αναβολή κατάταξής τους, να δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail, κινητό) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Κλάδου τους για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία κατάταξης.

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κώστας Καπαρός