Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών, η διερεύνηση των εμποδίων και των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την αξιοποίησή της καθώς και των προτάσεων για περεταίρω βελτίωσή της.

 

Αξιολόγηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών