Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες

 

    Την 29η και 30η Μαρτίου 2022 διοργανώθηκε εκπαιδευτική δράση με θέμα «Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες», υπό την αιγίδα του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Πρίνου.

    Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν σε κινδύνους ατυχημάτων, τρόπους πρόληψης, αναζήτησης και παροχής βοήθειας σε περιστατικά κινδύνου της ζωής και της υγείας.

    Η εκπαιδευτική δράση απευθυνόταν στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Α΄ Τάξης καθώς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Η δράση περιλαμβάνει δύο φάσεις. Αρχικά το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) επιμόρφωσε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα τραυματισμών και παροχής πρώτων βοηθειών. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε το πρακτικό μέρος όπου οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν στην πράξη την παροχή πρώτων βοηθειών (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή).

            Την εκπαιδευτική δράση παρακολούθησαν συνολικά 64 μαθητές/μαθήτριας της Α΄ Τάξης από τον πληθυσμό των 69 μαθητών/μαθητριών της εν λόγω τάξης (92,8%) καθώς επίσης και 7 εκπαιδευτικοί από τον πληθυσμό των 19 εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (36,8%). Οι άνδρες ήταν το 62,0% και οι γυναίκες το υπόλοιπο 38,0%.

            Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένο έντυπο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου βάσει της κλίμακας 1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Μέτρια, 4-Πολύ και 5-Πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: «Το περιεχόμενο της ενημέρωσης ήταν πλήρες και επαρκές;», «Η ενημέρωση ήταν κατανοητή;», «Επιτεύχθηκε η διέγερση του ενδιαφέροντός σας για το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δράσης;», «Υπήρχε σύνδεση της θεωρίας με την πράξη;», «Υπήρχε ενθάρρυνση ώστε να διατυπώνονται απορίες και ερωτήσεις;», «Νιώθετε ικανοποιημένος/ικανοποιημένη από τη συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική δράση;», «Το πρακτικό μέρος σας βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή;», «Θα επιθυμούσατε να επαναληφθεί η ενημέρωση εμβαθύνοντας και σε άλλα σχετικά θέματα;», «Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν ο προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας;», και «Μετά το τέλος της ενημέρωσης νιώθετε αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή;».

Το ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 64 μαθητές/μαθήτριες και 7 εκπαιδευτικοί. Όλα τα ερωτηματολόγια ήταν έγκυρα. Βάσει σχετικού ελέγχου αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της έρευνας (Cronbach Alpha) το ερωτηματολόγιο κρίνεται αξιόπιστο (alpha=0,842).

            Στην ερώτηση αν το περιεχόμενο της ενημέρωσης ήταν πλήρες και επαρκές, το 90,1% απάντηση «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», το 5,6% «Αρκετά», το 2,8% «Λίγο» και μόλις το 1,5% απάντησε «Καθόλου».

Σχετικά με το αν η ενημέρωση ήταν κατανοητή, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 90,1% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» και το υπόλοιπο 9,9% «Καθόλου».

            Το 38,0% και το 40,8% των συμμετεχόντων θεωρεί πως «Πάρα πολύ» και «Πολύ» επιτεύχθηκε η διέγερση του ενδιαφέροντός τους για το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δράσης. Μόλις το 1,4% απάντησε «Καθόλου στη συγκεκριμένη ερευνητική ερώτηση, ενώ το υπόλοιπο 2,8% απάντησε «Λίγο» ή/και «Μέτρια».

            Σχετικά με το αν υπήρχε σύνδεση της θεωρία με την πράξη, το 57,7% απάντησε «Πάρα πολύ», το 28,2% «Πολύ» και το υπόλοιπο 14,1% απάντησε «Αρκετά». Επίσης το 83,1% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» στην ερώτηση αν υπήρχε ενθάρρυνση ώστε να διατυπώνονται απορίες και ερωτήσεις, το 11,3% απάντησε «Αρκετά», το 2,8% «Λίγο» και το υπόλοιπο 2,8% απάντησε «Καθόλου».

            Το 87,3% των ερωτηθέντων νιώθει «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» ικανοποιημένος/ικανοποιημένη από τη συμμετοχή του/της στην εκπαιδευτική δράση, το 11,3% «Αρκετά» ή/και «Λίγο» και το υπόλοιπο 1,4% «Καθόλου».

            Το πρακτικό μέρος βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή το 91,6% των ερωτηθέντων, απαντώντας «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Μόλις το υπόλοιπο 8,4% απάντησε «Αρκετά» στην εν λόγω ερευνητική ερώτηση.

            Θα επιθυμούσε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» το 87,3% να επαναληφθεί η ενημέρωση, εμβαθύνοντας και σε άλλα σχετικά θέματα, «Λίγο» ή/και «Αρκετά» το 11,3% και «Καθόλου» το υπόλοιπο 1,4%.

Σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών τους από την ενημέρωση, το 40,8% απάντησε «Πολύ», το 39,4% «Πάρα πολύ», το 16,9% «Αρκετά» και το υπόλοιπο 2,9% «Λίγο».

            Τέλος, σχετικά με το αν μετά το τέλος της ενημέρωσης νιώθουν αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, το 60,5% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», το 32,4% «Αρκετά», το 5,6% «Λίγο» και το υπόλοιπο 1,5% «Καθόλου».

            Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επιπροσθέτως έδειξε ότι υπάρχει εξάρτηση των απαντήσεων, βάσει τον παράγοντα «Φύλο» των ερωτηθέντων, σε τέσσερις εκ των δέκα ερευνητικών ερωτήσεων και συγκεκριμένα στις ακόλουθες: «Υπήρχε σύνδεση της θεωρίας με την πράξη;», «Νιώθετε ικανοποιημένος/ικανοποιημένη από τη συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική δράση;», «Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν ο προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας;» και «Μετά το τέλος της ενημέρωσης νιώθετε αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή;». Παρατηρείται ότι οι «Άνδρες» σε κάθε περίπτωση έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο απ’ ότι οι «Γυναίκες». Τα αντίστοιχα ζεύγη μέσων όρων είναι τα εξής: 4,61 και 4,15, 4,61 και 4,19, 4,34 και 3,89, 4,14 και 3,52.

            Τέλος, παρατηρείται εξάρτηση των απαντήσεων, βάσει τον παράγοντα «Ιδιότητα» των ερωτηθέντων, σε μία εκ των δέκα ερευνητικών ερωτήσεων και συγκεκριμένα στην ερώτηση «Υπήρχε ενθάρρυνση ώστε να διατυπώνονται απορίες και ερωτήσεις;». Στην εν λόγω ερώτηση ο μέσος όρος των «Μαθητών/Μαθητριών» είναι 4,19, ενώ των «Εκπαιδευτικών» 5.

Συμπερασματικά, οι ερωτηθέντες θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό, ότι το περιεχόμενο της ενημέρωσης δράσης ήταν πλήρες και επαρκές. Επίσης η ενημέρωση ήταν κατανοητή και επιτεύχθηκε η διέγερση του ενδιαφέροντός τους για το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δράσης. Είναι επίσης της άποψης ότι υπήρχε σύνδεση της θεωρίας με την πράξη καθώς και ενθάρρυνση ώστε να διατυπώνονται απορίες και ερωτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που παρακολούθησαν την εκπαιδευτική δράση νιώθει ικανοποιημένος/ικανοποιημένη. Το πρακτικό μέρος βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Αποτέλεσμα όλης αυτής της θετικής εικόνας των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική δράση είναι το γεγονός ότι θα επιθυμούσαν να επαναληφθεί αυτή, εμβαθύνοντας και σε άλλα σχετικά θέματα. Σε αυτό το συμπέρασμα τους οδήγησε και το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους από την εκπαιδευτική αυτή δράση. Τέλος, η δομή και οργάνωση της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης δημιούργησε αίσθημα αυτοπεποίθησης στους συμμετέχοντες σε αυτή για την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.